Ostatnia aktualizacja strony: 14.06.2024, 10:41

Strona główna

Zespół Szkół Integracyjnych
im. Piastów Śląskich

ul. Wierzyńskiego 1
59-220 Legnica
tel. 76 723 34 50

fax. 76 723 34 40

zsi.legnica.eu
e-mail: szkola@zsi.legnica.eu

Zespół Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich w  Legnica zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Zespołu Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich w Legnicy.

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-18. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-07-18.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-18. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sławomir Mateja adres e-mail zs1legnica@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 76 723 34 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Wejście do szkoły poprzedzają schody oraz podjazdy dla wózków inwalidzkich. Drzwi otwierane są siłą mięśni i są wyposażone w samozamykacz.
 2. Szkoła posiada trzy kondygnacje, trzy klatki schodowe.
 3. Szkoła posiada windy. Windy są umieszczone obok klatki schodowej i są przystosowane  do przewozu osób niepełnosprawnych. Windy spełniają wszystkie wymagania i posiadają atesty. Są na bieżąco konserwowane i sprawdzane.
 4. Do hali sportowej prowadzą schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich.
 5. W hali sportowej jest winda przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych. Winda spełnia wszystkie wymagania i posiada atesty. Jest na bieżąco konserwowana i sprawdzana.
 6. Szkoła  posiada miejsca parkingowe dla inwalidów. Również w najbliższej okolicy szkoły są takie miejsca.
 7. Osoby korzystające z pomocy psa asystującego mogą poruszać się po szkole.
 8. W szkole nie możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Rodzice dzieci mogą korzystać z aplikacji mobilnej związanej z dziennikiem elektronicznym. Informacje o aplikacji dostępne są na stronie dostawcy dziennika (https://www.vulcan.edu.pl/strona/aplikacja-mobilna-dzienniczek-293)

 

 

Dyżury

 

Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek
w godz. 07:00-16:00

©-2024 Zespół Szkół Integracyjnych. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL